بیمه انرژی 

بیمه نفت، گاز و پتروشیمی

انرژی دارای انواع گوناگونی می باشد  که خطرات مراحل ساخت، تولید و بهره برداری آن در ۳ بخش نفت،  گاز و پتروشیمی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند .

مراحل تولید، عرضه محصولات صنعت نفت و ریسکهای موجود :

بطور کلی ریسک های موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی عمدتا با تواتر کم، شدت بسیار بالا و با توجه به نوع ریسکهای آن و از جمله :

پتانسیل بالای خط پذیری، تجمیع بالای سرمایه در معرض خطر، بکارگیری تکنولوژی مدرن، پیچیدگی و وسعت فرایندهای انرژی و پراکندگی ریسک در خشکی و دریا از اکتشاف تا توزیع شامل مراحل ذیل می باشد که همگی این مراحل می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد :

 • اکتشاف (Exploration)
 • تولید(Production)               
 • حمل و نقل (Transportation )               
 • ذخیره سازی نفت خام (Crude oil storage)
 • پردازش یا پالایش نفت خام (Proocessing Of Crude Oil)
 • ذخیره سازی فرآورده ها (Product Storage)
 • توزیع (Distribution)

انواع پروژه های موجود نفتی  بیمه انرژی :

شرکت های بیمه به منظور پوشش ریسکهای موجود در این بخش، بیمه نامه های مربوط به حوزه ساحلی(Onshore ) و فراساحلی (Offshore) را طراحی نموده اند و با نام بیمه نامه انرژی صادر می نمایند در این بیمه نامه موارد ذیل تحت پوشش قرار می گیرد :

 • حفاری چاه های نفت در ساحل و یا فراساحل                         
 • اموال موجود در ساحل                                                           
 • اموال موجود در فراساحل                                                      
 • تجهیزات زیر دریا                                                                  
 • شکست ماشین آلات و تجهیزات                                           
 • ماشین آلات و تجهیزات                                                         
 • سازه های تکمیل شده مثل جکتهای حفاری
 • کنترل فوران چاه
 • نشست و آلودگی
 • کالای در حمل
 • خطوط حمل (خط لوله)
 • بیرون کشیدن سکوی غرق شده
 • تجهیزات زیر دریا