بیمه حوادث راننده اتومبیل

بیمه حوادث راننده به منظور جبران زیان های ناشی از حوادثی که خارج از اراده بیمه گذار به راننده وسیله نقلیه مورد بیمه وارد می گردد به همراه بیمه نامه شخص ثالث ارائه می شود، که غرامت فوت و نقص عضو راننده را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه (دیه مرد مسلمان در ماه حرام) جبران می نماید.