حمایت از خانواده ها در مقابل پیامدهای مالی ناشی از حوادث، بیماری و فوت از اهداف ابتدایی بیمه های اشخاص می باشد.

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) نیز در قالب سه رشته بیمه ایی حوادث، عمر و بیمه درمان تکمیلی گروهی در سراسر ایران عزیزمان،  آماده ارائه خدمات به شما بزرگواران می باشد.

بیمه حوادث

بیمه حوادث انفرادی و خانواده به منظور ارائه پوشش فوت ناشی از حوادث، نقص عضو، از کار افتادگی دائم کلی و جزئی، جبران هزینه های پزشکی، غرامت روزانه عمومی و بیمارستانی به صورت شبانه روزی شما و افراد خانواده تان را تحت پوشش و چتر حمایتی این بیمه قرار می هد

بیمه نامه حوادث انفرادی

حوادث انفرادی: بیمه نامه حوادث انفرادی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر تعهد میکند در ازای دریافت حق بیمه، بیمه شده (۱ نفر) را درمقابل خطرات ناشی ازحوادث تحت پوشش قرار بدهد.

حادثه عبارت است از هرواقعه ناگهانی که  ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده منجر بگردد.

خطرات تحت پوشش در بیمه نامه حوادث

 • فوت : درصورت فوت بیمه شده به علت حادثه، سرمایه بیمه(سرمایه فوت) به ذینفع (های) معین شده در بیمه نامه و یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت می شود.
 • نقص عضویا از کارافتادگی دائم : نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم عبارت است از قطع، تغییر شکل، و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن، که ناشی ازحادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
 • جبران هزینه پزشکی : هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که، درصورت تحقق خطرات موضوع بیمه، بیمه شده مستقیما” در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل میگردد.
 • غرامت روزانه عمومی : غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به وی به علت تحقق خطر موضوع بیمه پرداخت میگردد.

آئین نامه ۲۴ بیمه مرکزی اقدام خواهد کرد تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن در بیمارستان شروع وحداکثر به مدت ۱۸۰ روز ادامه خواهد داشت.

 • غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان : غرامت روزانه در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت میگردد.

تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن در بیمارستان شروع وحداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

 • نرخ فوت ونقص عضو یا از کارافتادگی دائم در (۱۰۰۰) سرمایه و نرخ جبران هزینه پزشکی وغرامت عمومی وبستری در (۱۰۰) سرمایه است .

*  مراحل اجرائی صدور بیمه نامه *

 • تقاضای بیمه نامه

تقاضای بیمه نامه از طرف بیمه گذار به دو روش صورت می گیرد .ممکن بیمه گذار شخصا” به شرکت بیمه مراجعه نماید ویا ازطریق یک واسطه (نماینده یا کارگزار) تقاضای بیمه نامه کند .

 • تکمیل فرم پیشنهاد

فرم پیشنهاد باید توسط بیمه شده ، بیمه گذار ومعرف تکمیل گردد.

 • تعیین سرمایه

چهار عامل تعیین کننده سرمایه عبارتند از :

 • مقررات
 • شغل بیمه شده
 • درآمد بیمه شده
 • سابقه بیمه ای و شخصیت بیمه گذار
 • تعیین حق بیمه

پس از تکمیل فرم پیشنهاد وتعیین سرمایه ، بیمه گر نسبت به محاسبه حق بیمه براساس.

آئین نامه ۲۴ بیمه مرکزی ایران کلیه مشاغل را بر پنج طبقه (گروه) تقسیم کرده ودرهر طبقه برای انواع پوشش های بیمه حادثه، نرخ تعیین نموده است .

نحوه محاسبه حق بیمه

 • ابتدا با استفاده از طبقه بندی مشاغل مشخص میکنیم شغل بیمه شده جزو کدام طبقه شغلی است. سرمایه فوت و نقص عضو و سایر پوشش ها را (درصورت تقاضای بیمه گذار ) براساس سرمایه فوت و نقص عضو تعیین نموده و هر کدام را در نرخ های طبقه شغلی بیمه شده ضرب نموده و حق بیمه هر پوشش را بدست می آوریم .
 • از جمع حق بیمه های بدست آمده ، حق بیمه سالانه حاصل می شود.