بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی،  بیمه شخص ثالث

در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از بدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد. منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشى از صدمه یا شکستگى، نقص عضو، از کار افتادگى(جزیى یا کلى-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونى، آتش سوزى و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه و یا خسارت های ناشی از محمولات وسیله نقلیه موضوع بیمه به اشخاص ثالث، مى باشد. همچنین منظور از خسارت هاى مالی، زیان هایى مى باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. منظور از شخص ثالث ، هر شخصی به استثناء راننده وسیله نقلیه بیمه شده است که بسبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان های بدنی شود. حداقل پوشش بیمه در بخش خسارت بدنی، معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۲.۵ درصد تعهدات بدنی میباشد. بیمه گذاران می توانند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مذکور، بیمه مازاد خریداری نمایند.