چطور یک بیمه عمر خوب بخریم ؟

بیمه عمر

چطور یک بیمه عمرخوب بخریم؟

انتخاب و خرید بیمه عمر مناسب

توصیه ما این است که به قید و شرط ها دراین زمینه توجه کنید و بیمه نامهای بخرید که درآن پرداخت سرمایه بیمه درصورت «فوت بیمه شده به هرعلت» به صورت یکجا یا مستمری (علاوهبراندوخته) به استفاده کنندگانیکه ازطرف بیمه گذاردرشروع قرارداد تعیین شده است،تضمین شده باشد.

اگرتصمیم دارید یک بیمه عمر بخرید ودر مواجهه با پیشنهادهای مختلف سردرگم شده اید،این نوشته حتما به دردتان خواهد خورد. ما مشاوره گرفتن ازشرکتهای بیمه را توصیه نمیکنیم چون آنها حق دارند بر اساس منافع خودشان پیشنهاد بدهند که بیشترین نفع را ببرند. حالا بیایید با هم نگاهی به انواع بیمه عمر بیندازیم:

۱: بیمه عمر مدت دار

یکی ازساده ترین انواع بیمه های عمر ،بیمه ساده مدتدار است. کسانیکه به دنبال تامین آتیه خانواده خود پس ازفوت شان هستند و در ضمن نمیخواهند زیر بار هزینه بالایی برای پرداخت حق بیمه بروند،این بیمه را انتخاب میکنند.

بیمه شده برای مدت معینیکه دربیمه نامه مشخص میشود ،زیر پوشش قرار میگیرد وچنانچه در مدتیکه بیمه نامه اعتبار دارد فوت کند، مبلغ معینی (سرمایه بیمه نامه) به وارث قانونیکه در قرارداد مشخص شده پرداخت میشود. هرچند این نوع بیمه نامه در مقایسه با دیگر بیمه های عمر و زندگی خیلی ابتدایی به نظر میرسد اما طرفداران زیادی دارد.

بر اساس آمار حدود ۲۵ درصد بیمه نامه های عمر فروخته شده در کشور ازاین نوع بوده است. کسانیکه از تامین آینده فرزندانشان نگرانی دارند و وامهای دراز مدتی را گرفته اند که بازپرداختش حالا حالاها ادامه دارد ،میتوانند این بیمه نامه را تهیه کنند.

چرا باید خرید بیمه عمر را جدی تر بررسی کرد؟

این بیمه نامه به دوصورت بیمه عمرساده ، زمانی انفرادی وگروهی قابل ارائه است. دربیمه نامه انفرادی مشتریان میتوانند سرمایه بیمه را بهصورت ثابت یا افزایشی تعیین کنند. هرکس میتواند خودش و اعضای خانواده اش رابیمه کند. بیمه نامه ساده گروهی هم برای شرکتها و موسسات طراحی شده است. برای شرکتها وموسسات حقوقی که خواستار تحت پوشش قرار دادن کارمندان خود هستند ، حق بیمه با توجه به میانگین سنی کارمندان تعیین میشود و مدت بیمه نامه سالانه است و به دو صورت با سرمایه ثابت و همچنین ضریبی از حقوق ارائه میشود. البته برای اینکه شرکت یا موسسه ای بتواند از این بیمه نامه استفاده کند،باید حداقل تعداد بیمه شدگان ۳۰ نفروحداکثر سن هرکدام ازآنان تا ۷۰ سال باشد.

۲: بیمه تمام عمر

کسانیکه به فکر استفاده ازجنبه های سرمایه ای بیمه عمر هستند،باید سراغ بیمه های تمام عمر بروند. بیمه ساده زمانی در اصل یک بیمه نامه بدون جنبه سرمایه ای وصرفابرای پوشش های بعد از فوت متقاضی است اما بیمه تمام عمر یکی از سه ضلع سرمایه گذاری به حساب می آید.

دراین بیمه نامه ،شرکت بیمه متعهد میشود درصورت فوت بیمه گذار در هر زمانیکه از بیمه نامه سپری شده باشد، سرمایه مندرج دربیمه نامه رابه استفاده کنندگان یا وارث های قانونی بپردازد. مدت این بیمه نامه نا محدود است ،بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه ،بطور مادامالعمر متعهد میشود که هر زمان و به هرعلت بیمه شده فوت کند به تعهدات خود عمل کند. حق بیمه پرداختی برای استفاده ازبیمه تمام عمر به طور متوسط از بیمه ساده زمانی ۵۰ درصدبیشتراست. این بیمه دردونوع عرضه میشود که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارد.

۱- بیمه عمرمانده بدهکار:

دربیمه عمرمانده بدهکار، سرمایه بیمه نامه با گذشت زمان کاهش مییابد. این بیمه امروزه کاربرد زیادی دارد چرا که بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری به افراد متقاضی وام وتسهیلات مالی پرداخت میکنند ووامگیرندگان چنانچه فوت کنند،خانواده آنها دربسیاری موارد،قادر به پرداخت اقساط وام نخواهند بود. ممکن است بانک یاموسسه وام دهنده از وثیقه ارائه شده نسبت به طلب خود استفاده کند،خانواده وامگیرنده تحت فشارقرارخواهندگرفت. برای حل این مشکل،فردوامگیرنده میتواند این بیمه راتهیه وچنانچه درطول مدت بازپرداخت اقساط وام فوت کند،مانده اقساط وام توسط شرکت بیمه به بانک پرداخت خواهدشد وخانواده این افراد بامشکل بازپرداخت اقساط باقیمانده روبرو نخواهند بود.

این نوع بیمه به صورت گروهی نیز قابل ارائه بوده وموسسات مالی میتوانند کلیه وامگیرندگان خود را تحت پوشش قراردهند. البته این تنها پوشش بیمه عمر مانده بدهکار نیست،دارندگان این بیمه نامه از تمام مزایای بیمه عمرشامل افزایش سرمایه وسودمشارکت وسودثابت بهره مندخواهند بودو این نقطه تفاوت اصلی این شاخه از بیمه عمربا بیمه ساده زمانی است. اگرحق بیمه بالانبود،بهترین توصیه به طرفداران بیمه های ساده زمانی خرید این نوع بیمه نامه به جای آن بود.

۲- آتیه فرزندان:

خیلی ها در این گونه سرمایه گذاریها به فکرسرمایه گذاری بلند مدت برای فرزندانشان هستند،انتخاب مناسب برای این گروه بیمه عمر،تامین آتیه فرزندان است به موجب این بیمه نامه ،بیمه گر متعهد میشود پس از فوت شخص بیمه شده ،مبلغ معینی مستمری ماهانه به فرزندان او پرداخت کند.

این مستمری تا زمانیکه کوچکترین فرزند اوبه سن ۱۸ سالگی برسد طبق مفاد قرارداد بیمه پرداخت میشود. البته در یکنوع دیگر از این بیمه نامه میتوان مستقیم برای خود فرزند خردسال بیمه نامه خرید و استفاده او ازبیمه نامه را منوط به فوت سرپرستش نکرد. این نوع ازبیمه نامه آتیه برای کسانیکه صرفا به دنبال استفاده فرزندشان ازعواید بیمه نامه هستند مناسب تراست. دراینصورت بعدازفوت سرپرست هم فرزندش میتواند روال پرداخت حق بیمه راادامه دهد وبیشترین استفاده راازبیمه نامه ببرد . سود مشارکت وسودعادی هم به این بیمه نامه تعلق میگیرد.

۳: بیمه عمر مختلط

اگرکسی بخواهد کاملترین نوع بیمه عمر رادرایران خریداری کند،فعلا انتخاب دیگری جز بیمه عمر مختلط ندارد. دراین بیمه نامه چنانچه بیمه شده درخلال مدت بیمه فوت کند،درصورتیکه حق بیمه هاکامل پرداخت شده باشد،سرمایه مندرج دربیمه نامه به اضافه سرمایه ای که ازمحل مشارکت درمنافع ایجادشده به استفاده کننده یا وراث قانونی پرداخت میشود وچنانچه بیمه شده تاپایان مدت بیمه نامه درقیدحیات باشد،سرمایه بیمه نامه به علاوه سرمایه ایجادشده ازمحل مشارکت درمنافع به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

درصورتیکه بیمه گذار درطول مدت بیمه فوت کند یا تا پایان مدت بیمه درقیدحیات باشد شرکت بیمه سرمایه بیمه نامه رابه استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت خواهدکرد. علاوه برآن کسانیکه به فکردستوپاکردن یک مستمری مادامالعمربرای خودهستندکه بتوانند کموکاستیهای حقوق بازنشستگی شان را بااستفاده ازآن جبران کنند باید به سراغ این نوع بیمه نامه بروند. این بیمه نامه هم در حال حاضردردونوع عرضه میشود.

  1. مختلط با تکیه برسرمایه گذاری:

شمادرخریداین بیمه نامه میتوانید به نمایندگی شرکت بیمه اعلام کنید که هدفتان صرفا سرمایه گذاری است. دراین حالت پوششهای اضافی کم میشود و به پوشش سرمایه ای اضافه میشود. دراین حالت درصد سود خصوصا سود مشارکت افزایش پیدا میکند. البته برای این کارباید خودتان رابرای پرداخت حق بیمه بالا آماده کنید.

     ۲ –مختلط باتکیه برپس انداز

شما میتوانید بیمه عمر مختلط رابا تکیه برجنبه های پسا ندازآن خریداری کنید درصورتیکه ۵۰ درصدازحق بیمه راپرداخت کرده باشید میتوانیددرخواست وام ارزان قیمت هم داشته باشید. شرکت بیمه باید این امکانات رابرای شما فراهم کند. حق بیمه پرداختی ودرهمه انواع بیمه نامه براساس جدول زمانی تعیین وبسته به نوع بیمه،سن بیمه شده وتعداد نفرات درگروه متغیراست. خرید بیمه عمرمختلط برای کسانیکه میتوانند درماه حداقل ۳۰۰ هزارتومان پس اندازداشته باشند یااینکه پولی دارند که میتوانندآنرابه مدت طولانی سپرده گذاری کنند مناسب است.

نکاتی که باید درهنگام خرید بیمه عمر رعایت کنید

پوشش حادثه

خریداران بیمه عمر وزندگی گاهی ازاین که به بیمه گذارتوصیه کنند که پوشش حادثه راهم درقراردادقید کنندغافل میشوند. این هم از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید وحتمابیمه نامه ای راخریداری کنید که پوشش بیمه حادثه هم داشته باشدودرقرارداد قید کرده باشد که هزینه های پزشکی ناشی ازحادثه راحداقل تا ۱۰ درصدسرمایه بیمه عمر پرداخت میکند.

پوشش دریافت غرامت ومستمری درصورت ازکارافتادگی

برخی شرکتهای بیمه این امتیازراهم درنظرگرفته اند که اگربیمه گذاربراثرحادثه دچارازکارافتادگی شود، میتواند معادل سرمایه بیمه عمرخودغرامت دریافت کند. این هم ازجمله مواردی است که میتواند درخرید یک بیمه نامه عمرمناسب به شما کمک کند.

پوشش بیماری های خاص

درصورت انتخاب این پوشش اگربیمه شده به هریک از بیماریهای صعبالعلاج (سکته قلبی،سکته مغزی،عمل جراحی قلب باز،سرطان وپیوند اعضا) دچارشود،بیمه گرحداکثرمعادل ۳۰ درصد سرمایه بیمه تا سقف ۳۰ میلیون تومان هزینه پزشکی راپرداخت خواهدکرد.

یکی دیگر ازامکانات دربرخی بیمه های زندگی این است که باپرداخت یک حق بیمه دوعضوخانواده میتوانند ازمزایای کامل بیمه عمروسرمایه گذاری بهره مندشوند.

دریافت بیمه به صورت یکجا یا مستمری

مشارکت درطرح بیمه سرمایه گذاری برخی بیمه ها این فرصت رابرای شمافراهم میکندکه باپس انداز های خود درپایان قرارداد سرمایه ای مناسب دریافت کنید.

این مستمری میتواند مکمل چیزی باشد که شمادرآینده قراراست ازسازمان خود دریافت کنید. نرخ سود سرمایه گذاری وهمچنین پشتوانه وضمانت آن بهترین نکاتی هستند که افراد پیش ازاقدام به هرگونه سرمایه گذاری یاپس انداز ،آنهارامدنظرقرارمیدهند بنابراین درخرید بیمه نامه عمروزندگی به این بُعدهم توجه داشته باشیدوازشرکت بیمه بخواهید به شما اعلام کندکه چگونه پول شما راسرمایه گذاری میکند. قابلیت افزایش یا کاهش سرمایه فوت یاحق بیمه پرداختی شما ازدیگرویژگیهایی است که یک بیمه عمرخوب میتواند داشته باشد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *