بیمه آرمان

بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی

یمه‌های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی چه تفاوت‌هائی دارد؟

هدف ازبرقراری بیمه‌های اجتماعی،بیشترجنبه ‌تعاونی آن بوده است. بنابراین،به لحاظ موارد زیر،با بیمه‌های بازرگانی تفاوت دارد:
….